Skogens biologiska mångfald hotas och våra sista urskogar avverkas i snabb takt. Skogen är också central i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som vi behöver nyttja skogen.

Hur ser den smartaste vägen framåt ut? För den biologiska mångfalden, för klimatet och för oss. 

Biologen, fotografen och filmaren Johan Hammar tar sig an ett nytt stort kommunikationsprojekt – den här gången om skogen. Det blir vackert, tänkvärt, engagerande och väl förankrat i den oberoende forskningen.

JH220610_0550_bildspel.jpg
 

Multimediaprojekt om skogen

Vad krävs för att kunna bevara den biologiska mångfalden? På vilket sätt gör skogen mest klimatnytta? Och finns det några alternativ till kalhyggesbruket? Projektet kommer att utforska skärningspunkten mellan biologisk mångfald, klimat och produktion. Med foto, film, ljud och interaktiva medier som gigapixelbilder och augumented reality ställer vi kritiska frågor kring hur vi använder vår skog. Vi vill beröra, informera och väcka känslor. Men vi vill också visa på vägar framåt genom att lyfta fram positiva exempel på hur vi hållbart kan nyttja skogen i framtiden.

  • Utställning (ca 150 kvm) för museer. Vi vill skapa en informativ, engagerande och lätt tillgänglig utställning som vilar på solid vetenskaplig grund. Utställningen kommer att bestå av stora bilder, projektioner av film, augumented reality där man med hjälp av sin telefon kan hitta mer information i meterstora gigapixelbilder. Vi kommer också att arbeta med animeringar och väl genomarbetade texter. Till utställningen kommer det också finnas en lärarhandledning för skolor. 

  • Bok. Vi vill skapa en interaktiv, poetisk faktabok med storslagna och tankeväckande bilder. 

  • Film. En personlig och närgången skildring av skogen. Vi kommer att följa några av de arter som är beroende av skogen men också hoten.

  • Bakom kulisserna. Under projektets gång kommer vi att producera ett antal kortare filmer som visar arbetet med att fotografera och filma. Materialet kommer att användas i sociala medier men även i samband med föreläsningar, utställningar med mera. 

  • Sociala och traditionella medier.

Baserat på vetenskap

För oss är det oerhört viktigt att det vi berättar är vetenskapligt korrekt. Vår uppgift är att göra vetenskaplig fakta tillgänglig för alla på ett spännande och engagerande sätt. 

Vi samarbetar nära olika forskare och tar del av de senaste forskningsrönen. Allt vårt material i böcker, utställningar med mera faktagranskas av experter och forskare innan det publiceras.

JH220615_0108.jpg

Varför berätta om skog?

Ungefär 70% av Sveriges yta täcks av skog, eller ja, träd åtminstone. För det finns bara 10-15%, av våra skogar kvar. Alltså skogar som endast till en liten del har påverkats av avverkningar. Dessa skogar avverkas nu i en rasande takt. I princip all oskyddad skog som ännu inte varit kalavverkad kommer att bli det inom 20 år om inte omfattande åtgärder vidtas. Resten är planteringar. 

 

Skogens mångfald minskar i takt med att skogen försvinner och ersätts av industriellt skogsbruk. 20% av de arter som finns i skogslandskapet är hotade och av de över 1000 arter som är beroende av gran är nästan 40% hotade! Avverkning i form av slutavverkning med kalhygge är den faktor som enskilt har störst negativ påverkan för skogslevande arter som är rödlistade. Trots det fortsätter skogsbruket att kalavverka.

 

Skogen gör också en enorm klimatnytta genom sitt upptag av koldioxid. Men när skogen avverkas och eldas upp som bioenergi spelar det ingen roll om koldioxiden kommer från fossila bränslen eller från förnybar energi. I atmosfären görs ingen skillnad på koldioxidmolekyler. Dessutom läcker en stor mängd metan och lustgas ut från marken i många år efter att skogen har avverkats. 

Samtidigt använder vi alla skogsprodukter dagligen. Vi behöver skogen. Men 80% av det vi framställer av skogen blir kortlivade produkter såsom direktreklam, pappersförpackningar mm som kastas och eldas upp i värmeverk. Skogen försvinner upp i atmosfären som bland annat koldioxid. Är det verkligen det bästa sättet att använda skogen på? Går den att nyttja på ett smartare sätt? 

JH100428_0586.jpg

Johan Hammar och Tema Natur

Johan är biologen som sedan tio år arbetar heltid som fotograf och filmare med fokus på natur, miljö och människor. Berättelsen står i fokus och drivkraften är att göra världen lite, lite bättre. Uppdragsgivare är Riksdagen, statliga verk, regioner, länsstyrelser samt organisationer som WWF och Naturskyddsföreningen. 

2018 blev Johan utnämnd till Årets Naturfotograf för sitt projekt om sötvatten i Sverige. Projektet har fått en enorm spridning genom bok, en stor inomhusutställning, en turnerande utomhusutställning, tillfälliga interaktiva utställningar, nästan 100 föreläsningar och en stor föreställning och konsert med Helsingborgssymfoniorkester. Projektet om sötvatten har nått kring ca 500 000 människor i alla åldrar, från barn till ambassadörer. Medan utställningarna om sötvatten fortsätter att turnera är det nu dags att påbörja nästa projekt - skogen.

Läs mer om Johan Hammar och om projektet Sötvatten - en värld av liv.

Tidsplan

Insamlingen av foto och film har till viss del redan påbörjats men kommer att intensifieras under hösten 2022 samt 2023.

- Vintern 2022/23 lanseras projektet för en bredare publik.

- Våren 2024 planeras boken att ges ut och i samband med det kommer även den första utställningen att visas.

 

- 2025 planeras filmen om skogen vara klar.

 

Kontinuerligt under projektperioden kommer foto, film och annan information publiceras på sociala medier.  

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du blir nyfiken, har frågor och vill veta mer om projektet.

Du når oss på info@johanhammar.com eller 0708-662769

JH200605_2173.jpg

Referenser för faktatext om skogen

Eide, W. m.fl. (red.) 2020. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2020. SLU Artdatabanken rapporterar 24. SLU Artdatabanken, Uppsala

Larsson, A. (red.) 2011 Tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv. ArtDatabanken Rapporterar 9.  ArtDatabanken SLU, Uppsala

 

Westin, P. m.fl. (2020): Impacts of Clear-Cutting of a Boreal Forest on Carbon Dioxide, Methane and Nitrous Oxide Fluxes